اعضا هیئت مدیره  پاساژ جهان :
• محمد توکلی
• نصرالله کتابدار
• ابراهیم محمد زاده
• ذبیح علی پناه
• علی صفائی
شماره دفتر پاساژ جهان : ۵۵۸۰۴۱۱۲